Sloopbedrijf Vakslopers

Voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder;

1.1. Vakslopers: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vakslopers B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Hulshorst, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, en de tot haar in concernverband staande vennootschappen;

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon, die aan Vakslopers de opdracht heeft verleend om enige zaak en/of dienst te leveren dan wel (sloop)werkzaamheden te verrichten;

1.3. Object: de zaak ten aanzien waarvan Vakslopers sloopwerkzaamheden verricht tot het bouwrijp maken van een perceel;

1.4. Partijen: Vakslopers en de Opdrachtgever;

2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten voor het verrichten van werkzaamheden en de levering van zaken en/of diensten door Vakslopers aan Opdrachtgever.

2.2. Indien op een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Vakslopers deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt Opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.3. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Vakslopers voor het verrichten van werkzaamheden en de levering van zaken en/of diensten dienen beschouwd te worden als een overeenkomst voor aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12, afdeling 1 van het Burgerlijk Wetboek.

2.4. Onverminderd het vorenstaande worden deze Algemene Voorwaarden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

2.5. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

3. Offertes

3.1. Alle offertes en algemene aanbiedingen van Vakslopers zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij een eventuele aanvraag verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan Vakslopers mag uitgaan.

3.2. Alle aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij de offerte anders vermeldt. Vakslopers heeft het recht een offerte te herroepen. Na verloop van voorgenoemde termijn, komt de offerte te vervallen.

3.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt er bij het opstellen van de offerte van uitgegaan dat de (sloop)werkzaamheden kunnen en zullen worden uitgevoerd zonder enige beperking in uitvoering en/of werkwijze(n) en zonder door of namens Opdrachtgever of derden, waaronder overheden, opgelegde beperking(en) of uitsluiting(en) aangaande enige (sloop)techniek.

3.4. In de offerte is niet begrepen het verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen of zaken, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk aangegeven. De verwijdering van asbest zal tijdig in opdracht van Opdrachtgever dienen te geschieden door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en is volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien in de offerte of overeenkomst expliciet is bepaald dat het verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen of zaken onderdeel van het werk van Vakslopers uitmaakt, is hoofdstuk 17 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

3.5. Indien een offerte vergezeld gaat van een bestek of omschrijving, begrotingen, plannen, tekeningen of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van Vakslopers. Deze zullen op het eerste verzoek aan Vakslopers worden teruggezonden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.6. Op alle door Vakslopers verstrekte bestekken of omschrijvingen, begrotingen, plannen, tekeningen of andere bescheiden behoudt Vakslopers het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom. Zij zullen zonder toestemming van Vakslopers niet worden vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of openbaar gemaakt.

3.7. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn alle offertes gebaseerd op het uitgangspunt dat:

3.7.1. Vakslopers eigenaar wordt van alle vrijkomende (sloop)materialen, met uitzondering van asbest, asbesthoudende zaken of andere verontreinigende en gevaarlijke stoffen en zaken;

3.7.2. het (sloop)materiaal en (sloop)afval niet verontreinigd is, in de zin dat er geen sprake is van bijzondere en niet voorzienbare verontreinigingen.

3.7.3. tot de (sloop)werkzaamheden niet behoren voorbereidende werkzaamheden, waaronder het benodigde grondwerk, grondkeringen, damwanden, bestratingswerk voor het verrichten van sloopwerken en bemaling, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte neergelegd. Indien en voor zover het verrichten van grondwerk wel is inbegrepen, zijn de extra kosten die voortvloeien uit het ontgraven, afvoeren en storten en/of verwerken van grond die verontreinigd blijkt te zijn, dan wel anderszins niet meteen voor uitvoering van de opdracht geschikt, voor rekening van de Opdrachtgever, die daarvoor te allen tijde verantwoordelijk is en blijft.

4. Totstandkoming van overeenkomst

4.1. Overeenkomsten komen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Vakslopers. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke (order-)bevestiging van Vakslopers, dan wel uit het feit dat Vakslopers begonnen is met de uitvoering van de werkzaamheden.

4.2. Vakslopers is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De kosten van deze derden zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4.3. Indien geen overeenkomst tot stand komt, heeft Vakslopers recht op vergoeding van gemaakte out of pocket kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten van een asbestinventarisatie.

5. Verplichtingen van Opdrachtgever

5.1. Opdrachtgever levert vooraf een maximale inspanning om voor de sloop alle relevante informatie te verstrekken, ten behoeve van het bepalen van de sloopaanpak en voor een reële prijsvorming voor de uitvoering van het sloopwerk.

5.2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Vakslopers tijdig kan beschikken:

 • a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, hiertoe behoren in ieder geval ook (sloop)meldingen en gegevens in het kader van flora en fauna;
 • b. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
 • c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van afvalstoffen, bouwstoffen, hulpmiddelen, sloopmaterialen alsook voor het bereiken van het bouw- en werkterrein;
 • d. over de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde elektriciteit en water;
 • e. over alle aanwezige (bouwkundige) tekeningen en tekeningen waarop de ligging van eventuele kabels en leidingen zichtbaar is;
 • f. over alle informatie waarover Opdrachtgever beschikt, voor zover het ter beschikking stellen daarvan noodzakelijk is om Vakslopers in staat te stellen het werk conform de overeenkomst te realiseren.

5.3. Opdrachtgever is gehouden de plaats en het object waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in zodanige staat te brengen en te houden dat met de werkzaamheden kan worden aangevangen en deze kunnen worden voortgezet, één en ander ter beoordeling van Vakslopers.

5.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt Opdrachtgever zorg voor de tijdige afsluiting respectievelijk de verwijdering van alle in gebruik zijnde aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen en eventuele andere door, over of onder het sloopterrein lopende leidingen en/of kabels en andere obstakels en stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking waaruit duidelijk blijkt op welke locatie de aansluitingen zijn afgesloten respectievelijk verwijderd.

5.5. Opdrachtgever verplicht zich tot het tijdig afgeven van informatie omtrent de ondergrond (bodemgesteldheid en milieukwaliteit) ten behoeve van de inschatting van Vakslopers om ter plaatse in de bodem te kunnen werken. Het object c.q. het terrein dient door Opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden veegschoon en ontdaan van zaken – waaronder losse inventaris en vloerbedekking – aan Vakslopers ter beschikking te worden gesteld.

5.6. Indien niet nader is bepaald waar de materialen, die krachtens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst eigendom van Opdrachtgever blijven, moeten worden gedeponeerd, is dit de plaats van het werk waar deze materialen vrijkomen.

5.7. Indien in het door Opdrachtgever opgestelde bestek of de omschrijving in de aanbieding of offerte waarnaar in de opdracht is verwezen, de volgende punten en/of de daarbij behorende hoeveelheden, soorten, typen, grootten, wijzen van uitvoering en plaats niet zijn opgenomen, behoren zij nimmer en kunnen nimmer geacht worden te behoren tot de opdracht:

 • a. grondwerk, bestratingswerk en andere voorbereidende werkzaamheden;
 • b. het verwijderen, gebruiken, behandelen of afvoeren van gevaarlijke stoffen of goederen waarvan gevaarlijke stoffen onderdeel uitmaken inclusief verontreinigde grond, waaronder doch niet beperkt tot asbesthoudende materialen;
 • c. het verwijderen, gebruiken, behandelen of afvoeren van verontreinigde stoffen dan wel stoffen anderszins die tot een aanzienlijke kostenverhoging leiden;
 • d. bemaling;
 • e. het trekken of inmeten van palen en/of damwandplanken, al dan niet tot een fundering behorende; f. vooropname van belendende percelen;
 • g. stempelwerk dan wel stutten of aanbrengen van (bouwkundige en/of beschermende) voorzieningen aan belendende percelen zoals dichtzetten en/of het treffen van maatregelen ter voorkoming van inwatering van belendende percelen;
 • h. aanbrengen hulpconstructies en (bouwkundige) voorzieningen dan wel beschermende maatregelen; i. markeringen en maatvoering;
 • j. het uittanden van metselwerk;
 • k. (verkeers-)afzettingen en verzorging daarvan;
 • l. het verkrijgen en in stand houden van een (deugdelijke) ontsluiting van en naar het terrein c.q. Object;
 • m. kosten en eventuele waarborgsommen alsmede precario verbonden aan de ingebruikneming en weer in de oorspronkelijke staat terugbrengen van terrein van derden, die ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt;
 • n. asbestsanering/asbestverwijdering en in het kader daarvan benodigde asbestinventarisatie, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen,;
 • o. geluid- en trillings-onderzoeken conform Bouwbesluit 2012;
 • p. bodemonderzoeken en onderzoeken in het kader van de Flora- en Faunawet; q. aanvullende eisen gesteld door de gemeente na de sloopmelding;
 • r. parkeerkosten en eventuele legeskosten, precario en aanverwante kosten ten gevolge van vergunningsaanvragen;
 • s. beveiliging van het sloopterrein met inbegrip van de daarop aanwezige gebouwen en werken; t. aanwezigheid van ondergrondse tanks;
 • u. het verwijderen van beplantingen, bosschages, bomen en eventuele andere begroeiing;
 • v. het demonteren van te hergebruiken zaken. Alle zaken welke moeten worden hergebruikt, dienen vooraf door de opdrachtgever te zijn gedemonteerd. Uitgangspunt is dat bij aanvang van de werkzaamheden alle aanwezige zaken kunnen worden verwijderd en niet behoeven te worden hergebruikt;
 • w. advisering omtrent of, en zo ja, tot op welke hoogte verzekeringen en/of zekerheidsstellingen verlangd worden dan wel voorgeschreven of noodzakelijk zijn;
 • x. het afsluiten, althans verzekerd houden, van een brand/opstalverzekering, dan wel een CAR verzekering dan wel enige vergelijkbare verzekering;
 • y. zand- en grondaanvullingen;
 • z. het slopen van eventueel aanwezige fundering, kelders en/of putten die niet tot de huidige bebouwing behoren;
 • aa. het aanbrengen/toepassen van grondkeringen, damwand en dergelijke;
 • bb. het plaatsen van collectieve veiligheidsmaatregelen, zoals steigerwerk, dakrandbeveiliging en stut en stempelwerk. Uitgangspunt is dat Opdrachtgever hiervoor zorgdraagt;
 • cc. het treffen van maatregelen inzake stofbeheersing en maatregelen zoals stucloper en stofschotten;
 • dd. (sloop)werkzaamheden voor zover deze uitgevoerd dienen te worden met behulp van diamant houdende gereedschappen en/of apparatuur.

5.8. Voorts gaan alle offertes en aanbiedingen ervan uit dat de (sloop)werkzaamheden kunnen en zullen worden uitgevoerd gedurende de normale werktijden van Vakslopers en onder normale omstandigheden en zonder de verplichting dat een project (of een deel ervan) dan wel een object (of deel ervan) in fasen moet worden uitgevoerd.

5.9. Opdrachtgever is gehouden in de tussenliggende periode na het verstrekken van de opdracht en voor de feitelijke uitvoering daarvan, de door Opdrachtgever te leveren materialen alsmede de onroerende goederen voor haar rekening en risico in dezelfde staat als bij het aangaan van de opdracht te bewaren.

5.10. Indien en voor zover onder de opdracht werkzaamheden vallen welke door omstandigheden die niet aan Vakslopers zijn toe te rekenen binnen het kader van de betreffende opdracht niet uitvoerbaar zijn, is Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding aan Vakslopers verschuldigd en wordt deze vergoeding geenszins gekort en kan Vakslopers niet worden aangesproken voor het vergoeden van de waarde van het materiaal, zo min als hij hiervoor Opdrachtgever aansprakelijk kan stellen.

5.11. Opdrachtgever zorgt voor een deskundige directievoering / projectbegeleiding gedurende de uitvoering van het sloopwerk. Indien Opdrachtgever niet een of meer personen wil aanwijzen om als directie/projectbegeleiding op te treden, is hij verplicht hiervan vóór de uitvoering van het werk schriftelijk mededeling te doen aan Vakslopers. Indien door het niet aanwijzen of niet vervangen van een of meer personen om als directie/projectbegeleiding op te treden meer van Vakslopers wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, heeft hij recht op bijbetaling.

5.12. Bij het trekken van palen en/of damwandplanken zal in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Vakslopers een precisering van de omstandigheden worden opgenomen, waaronder uitdrukkelijk maar niet uitsluitend begrepen het te trekken materiaal dat als niet trekbaar moet worden beschouwd. Daar waar de overeenkomst daarin niet voorziet, komt eventueel te trekken materiaal dat als niet trekbaar moet worden beschouwd voor rekening en risico van Vakslopers.

6. Verplichtingen van Vakslopers

6.1. Vakslopers zal het werk deugdelijk en conform hetgeen is overeengekomen uitvoeren.

6.2. In de uitvoering van het werk zal Vakslopers zich naar beste vermogen inspannen om de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn te realiseren, maar deze opgegeven oplevertermijnen gelden nimmer als fataal.

6.3. Vakslopers wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte in werking zijn getreden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening. Wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, die na de dag van aanbesteding in werking treden, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

6.4. Vakslopers zal eerst dan met de werkzaamheden aanvangen als alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens (waaronder begrepen de benodigde vergunningen, goedkeuringen, beschikkingen en/of toewijzingen en in een voorkomend geval de rapportage van een asbestinventarisatie) door hem ontvangen zijn.

6.5. Daar waar asbestverwijdering geen onderdeel van de overeenkomst voor Vakslopers is en asbest wordt aangetroffen, zal Vakslopers pas behoeven te starten met zijn werkzaamheden nadat uit de vrijgave onomstotelijk blijkt dat het asbest volledig en op juiste wijze is gesaneerd.

6.6. De uitvoering van de opdracht geschiedt op basis van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens, berekeningen en stukken. Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken. Vakslopers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of voor onvolledigheid van de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken, uitgewerkte ontwerpen noch voor eventuele naar aanleiding daarvan verstrekte adviezen. Opdrachtgever vrijwaart Vakslopers tegen alle aanspraken ter zake.

6.7. Vakslopers is verplicht Opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover Vakslopers deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

6.8. Vakslopers is jegens Opdrachtgever nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Opdrachtgever, tenzij deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid of dat van zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

6.9. Vakslopers zorgt bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden voor zo min mogelijk (omgevings-)hinder en communiceert daarover indien nodig met Opdrachtgever, omwonenden en andere belanghebbenden.

7. Oplevering

7.1. De door Vakslopers opgegeven oplevertermijnen gelden nimmer als fataal.

7.2. Bij uitvoering van de Overeenkomst in gedeelten, wordt elk gedeelte als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan Vakslopers deze afzonderlijk factureren aan Opdrachtgever.

7.3. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien Vakslopers aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het overeengekomen werk afgerond is en/of een eindbeoordeling conform artikel 4.47b dan wel 4.51a Arbeidsomstandighedenbesluit heeft plaatsgevonden.

7.4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de Opdrachtgever ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijke uitvoering van het werk door Vakslopers, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door Vakslopers verrichte en met de Opdrachtgever overeengekomen werk.

8. Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering

8.1. De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd, wordt in de overeenkomst uitgedrukt hetzij in een aantal werkbare werkdagen, hetzij in een aantal kalenderdagen, - weken of – maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Vakslopers komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kon worden gewerkt.

8.3. Als oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet als werkdag is omschreven in het tweede lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

8.4. Vakslopers heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht of door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, waaronder archeologische vondsten alsmede flora en fauna aspecten, of door wijziging in de overeenkomst dan wel wijziging in de uitvoering van het werk, niet van Vakslopers kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

8.5. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is Vakslopers aan Opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd dan wel kan korting wegens overschrijding van de contractuele uitvoeringsduur worden verrekend, tenzij bij overeenkomst anders door partijen is overeengekomen.

8.6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Vakslopers voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.

9. Reclame

9.1 Reclames voor facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum bij Vakslopers te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen.

9.2 Alle door de Opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen zijdens Vakslopers dienen schriftelijk te worden ingeroepen binnen 14 dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken althans in ieder geval – lees uiterlijk - binnen 14 dagen na oplevering conform artikel 8, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen. Aan Vakslopers dient in dat kader tevens een redelijke termijn voor het herstel van eventuele tekortkomingen worden geboden.

9.3 Reclames als hiervoor in sub 1 en 2 bedoeld schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

10. Aansprakelijkheid na oplevering

10.1. Na oplevering is Vakslopers niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Vakslopers, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Vakslopers van dat gebrek binnen een redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

10.2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na oplevering.

11. Prijzen en betaling

11.1. De door Vakslopers opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten en andere belastingen. Alle prijzen gelden voor leveringen “af bedrijf van Vakslopers”, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

11.2. Vakslopers behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te wijzigen indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst wijzigingen in één of meer kostprijsfactoren, waaronder verhoging van de kostprijs van grondstoffen, materialen, fabricage, transport, wijziging van valutawisselkoersen, van stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, daartoe aanleiding geven, zulks ter beoordeling van Vakslopers.

11.3. Vakslopers heeft het recht periodiek, dan wel na de voltooiing van het werk, te factureren. Vakslopers kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs verlangen. Tenzij een andere betalingstermijn is aangegeven dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Vakslopers aan te wijzen bankrekening, alles zonder enig recht op korting of verrekening.

11.4. Voor zover relevant voor het werk, zal Vakslopers desgevraagd zorgdragen voor de (afschriften) asbestvrijgaverapportage, stoffenverantwoording en / of begeleidingsformulieren, indien Opdrachtgever volledig aan haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

11.5. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn zoals genoemd in artikel 11.3 heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vakslopers heeft recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. Indien na verloop van twee weken sinds de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden, deze nog niet heeft plaatsgevonden en nadien door Vakslopers verzonden schriftelijke aanmaning na verloop van veertien dagen evenmin tot betaling heeft geleid, wordt de wettelijke handelsrente na het verstrijken van die termijn met 2% verhoogd.

11.6. Vakslopers is gerechtigd tot verrekening

11.7. Indien Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zijn de daaruit voor Vakslopers voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso en rechtsbijstand. Vakslopers is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom. Indien Opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Vakslopers gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Vakslopers op vergoeding van schade, kosten en rente.

11.8. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilleggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Vakslopers, mits hij Opdrachtgever tevoren heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg.

11.9. Binnen een redelijke termijn na oplevering dient Vakslopers de eindafrekening in bij Opdrachtgever.

11.10. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn. In de eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen: − de aannemingssom; − een specificatie van het meer- en minderwerk; − een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben.

11.11. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van de aanneemsom met de door haar geleden schade.

11.12. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiende uit het in lid 10 bedoelde overzicht, hetgeen reeds is betaald in mindering te brengen. De berekening van de door Opdrachtgever aan Vakslopers te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.

11.13. Betaling van het aan Vakslopers verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop Vakslopers de eindafrekening heeft ingediend, tenzij anders overeengekomen.

12. Schorsing van het werk en beëindiging van het werk in onvoltooide staat

12.1. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.

12.2. Voorzieningen, die Vakslopers ten gevolge van een schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die Vakslopers ten gevolge van een schorsing lijdt, wordt door Opdrachtgever vergoed. Indien gedurende een schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze voor rekening van Opdrachtgever.

12.3. Indien een schorsing langer dan veertien dagen duurt, heeft Vakslopers recht op een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk. Daarbij wordt rekening gehouden met alle op het werk aangevoerde bouwstoffen.

12.4. Duurt de schorsing langer dan een maand, dan is Vakslopers bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval wordt overeenkomstig het volgende lid afgerekend.

12.5. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:764 Burgerlijk Wetboek is Opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst door gehele of gedeeltelijke opzegging te beëindigen.

13. Wijziging van de opdracht

13.1. Indien partijen de oorspronkelijk overeengekomen opdracht tussentijds besluiten te wijzigen, vindt – naast verrekening van meerwerk ̶ overleg plaats over een eventuele bijstelling van de tijdsplanning, indien deze was overeengekomen.

14. Onmogelijkheid van uitvoering

14.1. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat het Object tenietgaat of verloren gaat zonder dat dit aan Vakslopers kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid/gemaakte kosten, te vermeerderen met de naar redelijkheid te bepalen niet gerealiseerde opbrengst van de vrijkomende sloopmaterialen die vervallen aan de Vakslopers en een positieve economische waarde hebben. In geval van opzet of grove schuld van Opdrachtgever heeft Vakslopers recht op de volledige aanneemsom vermeerderd met voornoemde niet gerealiseerde opbrengst en de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken.

15. Bouwstoffen

15.1. Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

15.2. Vakslopers stelt Opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te keuren.

15.3. De keuring dient te geschieden bij aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Vakslopers is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

15.4. Opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Door Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd en is voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring

15.5. Zowel Opdrachtgever als Vakslopers kunnen ingeval van afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard.

15.6. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen worden door Vakslopers afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van Opdrachtgever op grond van artikel 20 lid 7.

15.7. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt Opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van Opdrachtgever verblijven.

15.8. Vakslopers is niet verantwoordelijk voor de hoedanigheid van uit het werk komende bouwstoffen, voor zover achteruitgang niet aan hem is toe te rekenen.

16. Recyclinggranulaat

16.1. Onverminderd de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geldt specifiek voor de levering van recyclinggranulaat het volgende. Waar de bepalingen in dit artikel afwijken van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden gaan de bepalingen in dit artikel in het geval van de (af)levering van recyclinggranulaat voor.

16.2. Indien de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Vakslopers voorziet in de levering van recyclinggranulaat door Vakslopers aan Opdrachtgever wordt, tenzij anders overeengekomen, het recyclinggranulaat afgeleverd met een geldende kwaliteitsverklaring voor het attest-met productcertificaat conform de op het moment van aflevering geldende Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2506 (incl. eventuele wijzigingen en/of aanvullingen daarop).

16.3. Tenzij anders overeengekomen wordt het gewicht van de afgeleverde hoeveelheid recyclinggranulaat bepaald met behulp van een door Vakslopers aan te wijzen weegtoestel dat voorzien is van een geldig ijkcertificaat. De op vorenstaande wijze vastgestelde hoeveelheid is bindend.

16.4. Vakslopers heeft het recht om tot maximaal 3% meer of minder af te leveren dan de door Opdrachtgever bestelde hoeveelheid recyclinggranulaat, met dien verstande dat Opdrachtgever de daadwerkelijk afgeleverde hoeveelheid dient te betalen.

16.5. Elke vracht recyclinggranulaat wordt vergezeld van een genummerde weegbon voorzien van een verwijzing naar de kwaliteitsverklaring zoals bedoeld onder 16.2.

16.6. Een bij aflevering door Vakslopers aan Opdrachtgever verstrekte weegbon als bedoeld onder 16.5, vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het afgeleverde recyclinggranulaat juist weer te geven, tenzij Opdrachtgever eventueel bezwaar hiertegen onverwijld (en uiterlijk binnen 3 kalenderdagen) na aflevering aan Vakslopers meldt.

16.7. Vakslopers kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor de staat van het recyclinggranulaat (waaronder begrepen de fysische of milieuhygiënische kwaliteit) tot het moment van feitelijke aflevering, waaronder wordt verstaan: − ingeval recyclinggranulaat door Opdrachtgever bij de inrichting van Vakslopers wordt afgehaald, vindt feitelijke aflevering plaats door weging op het onder 16.3 bedoelde weegtoestel; − indien recyclinggranulaat door Vakslopers op locatie van Opdrachtgever wordt afgeleverd (met overhandiging van de onder 16.6 bedoelde weegbon, vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document), vindt feitelijke aflevering plaats door het lossen van de vracht recyclinggranulaat bij Opdrachtgever.

16.8. Alle risico's ten aanzien van de staat, verlies, waardevermindering, diefstal etc. van het recyclinggranulaat gaan op voornoemd moment van feitelijke aflevering over van Vakslopers op Opdrachtgever.

16.9. Opdrachtgever kan na de feitelijke aflevering geen beroep meer doen op het feit dat de afgeleverde partij recyclinggranulaat niet aan de overeenkomst zou beantwoorden en/of enige gebreken bevat, tenzij Opdrachtgever Vakslopers hiervan terstond (en uiterlijk binnen 3 kalenderdagen) na de feitelijke aflevering schriftelijk in kennis stelt. Geschillen met betrekking tot de fysische of milieu hygiënische kwaliteit van het recyclinggranulaat voorafgaand aan de feitelijke aflevering worden uitsluitend beoordeeld op basis van de keuringsprocedures in de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2506 (incl. eventuele wijzigingen en/of aanvullingen daarop).

17. Asbest

17.1. Indien het verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen of zaken in de offerte is inbegrepen, zijn de bepalingen in dit hoofdstuk van toepassing.

17.2. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden wordt door de Opdrachtgever een volledige asbestinventarisatie conform het Arbeidsomstandighedenbesluit aan de Vakslopers ter beschikking gesteld.

17.3. Indien gedurende de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat een aanvullende asbestinventarisatie vereist is en/of andere onderzoeken (bv. NEN2991/NEN5707) noodzakelijk zijn, komen de kosten daarvan voor rekening van de Opdrachtgever.

17.4. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de werkelijke situatie afwijkt van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde rapportage van de asbestinventarisatie (meer asbest aanwezig, nieuwe bronnen, onvoorzien asbest), komen de extra kosten ten gevolge daarvan volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Vakslopers is in geen enkel geval aansprakelijk voor onder meer daardoor ontstane directe, indirecte, vertragings-, bedrijfs- of gevolgschade (waaronder verontreiniging).

17.5. Voor zover de rapportage van de asbestinventarisatie namens Vakslopers in opdracht van Opdrachtgever is opgesteld en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de werkelijke situatie daarvan afwijkt (meer asbest aanwezig, nieuwe bronnen, onvoorzien asbest), is het bepaalde in artikel 17.4. van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de kosten van de aanvullende asbestinventarisatie voor rekening van Vakslopers komen.

17.6. Bij het aantreffen van niet-geïnventariseerde asbestbronnen dient dit in opdracht van Opdrachtgever aanvullend geïnventariseerd te worden. De werkzaamheden worden pas dan hervat, wanneer de rapportage van de asbestinventarisatie beschikbaar is, de vereiste werkvoorbereiding gepleegd is en er overeenstemming met de opdrachtgever bestaat over de uitvoeringsvoorwaarden.

17.7. Vakslopers is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever en/of derden lijden uit welke hoofde dan ook en die op welke wijze dan ook verband houdt met een door of namens Vakslopers uitgevoerde asbestinventarisatie. Opdrachtgever vrijwaart Vakslopers voor elke aanspraak van derden ter zake.

17.8. Indien in de offerte het verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen of zaken is begrepen en dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is aangegeven, is tevens in de opdracht inbegrepen de eindbeoordeling na afloop van de asbestsanering zoals bedoeld in de asbestregelgeving, conform de NEN2990 (Lucht - Eindcontrole na asbestverwijdering). De kosten daarvoor komen voor rekening van Vakslopers. Wanneer Opdrachtgever betrokken wenst te worden bij de keuze van het geaccrediteerde laboratorium, dient dat voor aanvang van de werkzaamheden aan Vakslopers schriftelijk te worden medegedeeld.

17.9. De eindbeoordeling zoals bedoeld in artikel 17.8. is het bewijs dat de asbestverwijdering conform de opdracht is uitgevoerd en daarmee wordt de Vakslopers door de Opdrachtgever gevrijwaard voor eventuele asbestbronnen en asbestverontreinigingen die worden aangetroffen na oplevering van het werk.

17.10. Opdrachtgever zorgt voor het informeren van gebruikers en/of bewoners over de geplande werkzaamheden.

17.11. Wachturen en stagnatiekosten als gevolg van het niet nakomen van afspraken door en verplichtingen van de Opdrachtgever, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

17.12. Voor de uitvoering van de saneringswerkzaamheden dient de betreffende ruimte door de Opdrachtgever bezemschoon en geheel ontruimd te zijn (gemaakt). Het te saneren pand/object dient vrij te zijn van los vuil, inventaris/meubilair en goed bereikbaar voor de uit te voeren werkzaamheden.

17.13. De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het object / bouwwerk waaruit / waarvan de asbestverwijdering moet plaatsvinden 5 meter rondom vrij is van begroeiingen en inventaris.

17.14. Niet verwijderbaar materiaal c.q. stallen of mestroosters dienen door de Opdrachtgever afgedekt te worden met plastic folie/zeil.

17.15. Indien er achter de te saneren bronnen zich materialen bevinden die niet te reinigen zijn (zoals isolatiematerialen) dan is het verwijderen van deze materialen niet inbegrepen in de opdracht.

17.16. Eventuele aanvullende kosten vanwege het in de eindbeoordeling niet kunnen vrijgeven van bepaalde achterblijvende (onder)delen van het bouwwerk / object (zoals gordingen/balklaag) zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

17.17. Bij het bouwen van een containment wordt een sterke plakband (duct-tape) gebruikt. Hierdoor kan schade ontstaan aan behang, schilder- en stucwerk. Opdrachtgever vrijwaart de Vakslopers voor schade ten gevolge hiervan.

17.18. Niet in begrepen is het wind- en waterdicht maken van het object/bouwwerk. Opdrachtgever vrijwaart Vakslopers voor schade als gevolg van het niet (tijdig) wind- en waterdicht maken van het pand na de asbestverwijdering c.q. sloopwerkzaamheden. > ? is dit niet meer voor renovatie? Jij doet meer toch totaalslopen na asbestsanering?

18. Meer- en minderwerk

18.1. Opdrachtgever en Vakslopers verschaffen elkaar helderheid over de verdeling van de voor hun kenbare risico’s en onzekerheden rondom de uitvoering van het sloopwerk. Voor de inschrijving wijzen beide partijen elkaar hierop.

18.2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

 • a. in geval van wijzigingen in de overeenkomst;
 • b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
 • c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
 • d. in de gevallen als bedoeld in artikel 12 en artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

18.3. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft Vakslopers recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van de totalen.

18.4. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen betalingstermijn overeengekomen dan geschiedt betaling daarvan ineens na de voltooiing van het meerwerk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat dit aan Opdrachtgever in rekening is gebracht.

18.5. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Vakslopers en van Opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.

18.6. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij: − het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij − het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij − het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld, hetzij, − het afvoeren van afvalstoffen en het be-/verwerken daarvan. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

18.7. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Vakslopers berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.

18.8. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten voor het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Vakslopers redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.

18.9. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

18.10. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

19. Wijzigingen in de uitvoering

19.1. Wijzigingen door Opdrachtgever in de uitvoering van het werk aangebracht geven Vakslopers aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

20. Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen

20.1. Indien de in de beschrijving van het werk vermelde afmetingen niet overeenkomen met die, voorkomende op de tekeningen, is Vakslopers verplicht de voor hem geconstateerde afwijking ter kennis te brengen van Opdrachtgever of de directie, opdat deze, zo zij zulks nodig acht, kan besluiten dat de afmetingen op de tekening prevaleren boven de afmetingen in de beschrijving van het werk. Een zodanig besluit van Opdrachtgever of directie wordt als een bestekwijziging aangemerkt. >dit Nick Visscher er niet in staan en alleen onderstaande

20.2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de in het bestek aangeduide toestand anderzijds geven, afgezien van de verrekening van meer- en minderwerk welke uit het bestek mocht voortvloeien, Vakslopers aanspraak op bijbetaling.

20.3.Het in sub 2 bepaalde is ook van toepassing indien in het bestek geen toestand of gegevens zijn aangeduid, maar de tijdens de uitvoering blijkende toestand afwijkt van die welke Vakslopers redelijkerwijs had mogen verwachten.

21. Kostenverhogende omstandigheden

21.1. Onder kostenverhogende omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Vakslopers niet kunnen worden toegerekend. Dan heeft Vakslopers aanspraak op bijbetaling.

22. Verzekering

22.1. Opdrachtgever is gehouden tot de datum waarop Vakslopers de werkzaamheden heeft opgeleverd het Object en overige onroerende goederen alsmede de door Opdrachtgever te leveren materialen voldoende te verzekeren dan wel verzekerd te houden en op eerste verzoek de rechten uit de verzekeringsovereenkomst aan Vakslopers te verpanden, zulks ter zekerheid van het bedrag dat Vakslopers uit hoofde van de overeenkomst te vorderen heeft of zal krijgen.

23. Eigendomsvoorbehoud

23.1. Vakslopers blijft eigenaar van alle geleverde of anderszins ter beschikking gestelde zaken, alsmede de daarmee tot stand gebrachte werken, alsmede van nog te leveren zaken totdat de navolgende vorderingen zijn voldaan:

 • (i) vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Vakslopers aan Opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, of
 • (ii) krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede
 • (iii) ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

24. Aansprakelijkheid

24.1. De aansprakelijkheid van Vakslopers is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Vakslopers zich heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. Onverminderd het voorgaande zal Vakslopers nimmer voor meer aansprakelijk gehouden kunnen worden dan een bedrag gelijk aan de aanneemsom.

24.2. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 1 jaar nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Vakslopers te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

24.3. Vakslopers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van Opdrachtgever of diens principaal.

24.4. Vakslopers is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het kraken van de tot de opdracht behorende gebouwen, werken en terreinen door derden.

24.5. Vakslopers is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen of zaken van Opdrachtgever, veroorzaakt door radioactieve stoffen, verborgen bommen, landmijnen, explosieven of ander wapentuig, achtergelaten voor de aanvang van de (sloop)werkzaamheden.

24.6. Indien materialen, bouwstoffen of hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

24.7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor het werk voortvloeiende gevolgen.

24.8. Indien na de eigendomsoverdracht zoals bedoeld in artikel 3.7.1. van deze Algemene Voorwaarden enige (sloop)materialen vervolgens wordt overgedragen aan Opdrachtgever, komt Opdrachtgever, niet zijnde een consument en in het geval van een koopovereenkomst, ten aanzien van de staat van de overgedragen (sloop)materialen niet de rechten toe die de wet een consument uit dien hoofde geeft, zoals het recht ingevolge boek 7 Burgerlijk Wetboek dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt.

25. Overmacht

25.1. Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis verhinderen en die niet aan enige partij zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: overstromingen, storm vanaf windkracht tien, aardbevingen alsmede stakingen door de werknemers van Vakslopers, blokkades, niet-nakoming door toeleveranciers of onderaannemers van Vakslopers, maatregelen van overheidswege welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke van de wil van Vakslopers onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Vakslopers kan worden verlangd.

25.2. Tijdens overmacht worden alle verplichtingen van de wederpartij opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

25.3. Indien Vakslopers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het verrichte dan wel het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren.

26. Geheimhouding

26.1. Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan eerstgenoemde partij bekend zijn geworden.

26.2. Vakslopers heeft het recht om in publicaties en interviews e.d. bekendheid te geven aan het bestaan van de tussen Vakslopers en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten

27. Beëindiging van de overeenkomst

27.1. In de navolgende gevallen heeft Vakslopers het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk - zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist - door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden, onverminderd zijn overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding:

 • a. indien een of meerdere bepaling(en) van de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) niet, niet tijdig of niet behoorlijk wordt of worden nageleefd door Opdrachtgever;
 • b. indien Opdrachtgever een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, zijn faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
 • c. indien Opdrachtgever failliet wordt verklaard;
 • d. indien Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt.

28. Toepasselijk recht en geschillen

28.1. Op alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

28.2. Geschillen zullen ter keuze van Vakslopers steeds worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter die bevoegd is in het arrondissement waar Vakslopers statutair gevestigd is. Tenzij Vakslopers ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.